Przydatne komendy

  • Linux

nohup – uniksowe polecenie używane do uruchamiania innego programu w taki sposób, aby ten nie został wyłączony podczas wylogowania.

screen – menadżer terminali przeznaczony dla systemów uniksopodobnych. Program tworzy ekrany (ang. screen), na których możliwe jest wykonywanie poleceń powłoki, przy czym umożliwia on przez to jednoczesne uruchomienie wielu poleceń na wielu ekranach.

tmux (ang. terminal multiplexer) – menadżer terminali będący częścią systemu OpenBSD. Został zaprojektowany jako alternatywa dla GNU Screen

rar -ep1 …. – ignoruje pełną ścieżkę w archiwach

wget -r -l 30 http://…… - pobranie całej zawartości wraz ze strukturą katalogów

find . -name „*.conf” -exec grep interface {} /dev/null \; – dzięki temu wynik wyszukiwania sprawdzamy czy nie ma tekstu interface, jak jest wypisuje linie wraz z informacją nazwy pliku

tune2fs -L KOPIA_DANYCH2 /dev/sdc1 – ustawienie label (nazwy) partycji

tune2fs -m 0 /dev/sdc1 – zmiana rezerwacji na syslog,root itp 0% dysku

hciconfig - sprawdzanie interfejsów bluetooth

basename – pobranie nazwy pliku lub ostatniego katalogu

dirname – pobranie ścieżki bez nazwy pliku lub ostatniego katalogu

vnstat – konsolowy program do monitorowania sieciowego transferu

auditd – system do monitorowania jakie pliki były ruszane i co z nimi było robione (read/write/append … )

swapon – włączenie SWAP

swapoff – wyłączenie SWAP

ccze – kolorowanie logów, np. tail -f /var/log/syslog | ccze

truecrypt – szyfrowanie danych, tworzenie kontenera: truecrypt -c –encryption=AES –filesystem=NTFS –hash=SHA-512 -k „” –size=450971435008 –random-source=/dev/urandom –volume-type=normal /sciezka_do_pliku/nazwa_pliku.tc

locale – wyświetlenie czcionek lokalnych

locale -a – wyświetlenie czcionek lokalnych

cat plik.html | mail -a „MIME-Version: 1.0″ -a „Content-Type: text/html” -s „TEMAT” „EMAIL” - wysyłanie emaila jako HTML

cat plik.html | mail -s „$(echo -e „TEMAT\nContent-Type: text/html”)” EMAIL - wysyłanie emaila jako HTML

ffmpeg -i 13490001.AVI -vcodec copy -acodec copy -ss 00:03:10 -t 00:00:06 output1.avi - wycinanie części filmiku

awk ‚{ print substr($0,index($0,$5)) }’ plik_z_danymi.log - pobranie danych od piątej kolumny di końca wiersza.

sed  -e ‚s/\(:[0-9]\)[1-4]/\10/gs/\(:[0-9]\)[6-9]/\15/g’ plik.txt- zaokrąglanie minut do 5 minut, czyli zamiast 14 to 10, zamiast 36 to 35 itp. Zastosowałem tutaj grupowanie w nawiasach ().

duplicity – tworzenie kopii katalogów

find . -type f -exec stat –format ‚%Y :%y %n’ „{}” \; | sort -nr | cut -d: -f2- | head – znajdywanie najmłodszych plików w folderach

ssh -R ZDALNY_PORT:IP_NA_JAKIE_PRZEKIEROWAC:PORT_NA_JAKI_PRZEKIERWOAC  LOGIN@HOST_SSH_NA -  Tunel ssh, z HOST_SSH_NA logujemy się na P_NA_JAKIE_PRZEKIEROWAC:PORT_NA_JAKI_PRZEKIERWOAC poprzez logowanie się na ssh localhost:ZDALNY_PORT

  • Debian

aptitude update && aptitude search ~U | wc -l – sprawdzanie ilości aktualizacji

dpkg-reconfigure locales – dodawanie nowych lokalnych czcionek

locale-gen en_US.UTF-8 – dodanie nowej czcionki lokalnej en_US.UTF-8

gksu -S –message „Enter your password to mount your Android device.” „mount mtpfs /mnt/a501 -t fuse -o user,noauto,allow_other” – Montowanie Sony Xperia T

  • Redhat

 

  • HP-UX

/usr/sbin/swlist – sprawdzanie jakie są pakiety zainstalowane

/usr/local/bin/lsof – jakie porty, pliki są wykorzystywane

export UNIX95= ; ps -ef -o vsz,ppid,pid,wchan,comm,args | sort -n – sprawdzanie jaka aplikacja zajmuje najwięcej pamięci.

glance -adviser_only -syntax /opt/perf/examples/adviser/proc_mem_leak -iterations 99999999 -j 30 >> wynik_glance.log – logowanie danych pracy systemu za pomocą glance, zgodnie z wzorcem: /opt/perf/examples/adviser/proc_mem_leak.

  • Windows

C:\windows\system32>netsh wlan show profile - wyswietlenie wszystkich zapamiętanych sieci wi-fi

C:\windows\system32>netsh wlan show profile „Siec X WiFi” key=clear - wyswietlenie danych o sieci, w tym hasła: Key Content            : XXXXXXX

  • Oracle

Sprawdzanie przybywania ARCHIVELOG (REDOLOG)
SELECT to_char(first_time, ‚mm/dd’) ArchiveDate, sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE/1024/1024) LOGMB FROM V$ARCHIVED_LOG where first_time > sysdate – 7 and dest_id=1 group by to_char(first_time, ‚mm/dd’) order by to_char(first_time, ‚mm/dd’);

 

  • SQL

Sprawdzanie ile rekordów jest w Tabeli A których nie ma w Tabeli B
SELECT COUNT(*) AS ILE FROM TAB_A AS A LEFT JOIN TAB_B AS B ON A.QIID = B.QIID WHERE B.QIID IS NULL;

 

  • GitLab

bundle exec rake gitlab:env:info RAILS_ENV=production – informację o gitlab

bundle exec rake gitlab:shell:setup RAILS_ENV=production – uruchomienie konsoli rake, przydatne jeżeli nie ma komendy gitlab-rake

bundle exec rake gitlab:backup:create RAILS_ENV=production – kopia

Dodaj komentarz